Kerhon säännöt

Hämeenlinnan Radioamatöörit

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Radioamatöörit ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Yhdistyksestä näissä säännöissä puhuttaessa käytetään nimitystä kerho. Epävirallisesti voidaan yhdistyksen nimestä käyttää lyhennystä HlRa.

2 §

Kerhon tarkoituksena on:

 1. Radioamatööri-harrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen Kanta-Hämeen alueella,
  a) olemalla yhdyselimenä yksityisille radioamatööreille,
  b) avustamalla ja ohjaamalla käytännöllisesti ja tietopuolisesti kerhon jäseniä ja muita radioamatööriksi pyrkiviä henkilöitä,
  c) toimeenpanemalla kerhon puitteissa leiri-, kurssi- ja luentotilaisuuksia
  d) järjestämällä näyttelyjä, radioesityksiä, kilpailuja j.n.e.
 2. Perustaa, hankittuaan siihen asianomaisen luvan, kokeiluradioasemia ja hankkii jäsenilleen radiolaitteita, -kokeilu ja mittausvälineitä sekä alaa koskevaa kirjallisuutta, julkaisuja y.m.s.
 3. Valvoa radioamatöörien etuja sekä hyvien tapojen säilymistä heidän keskuudessaan yleisten kansainvälisten periaatteiden mukaisesti.
 4. Toimia tarpeen vaatiessa kerhon toimialueella radioamatöörien yhteisenä edustajana koti- ja ulkomailla sekä Suomen Radioamatööriliitto r.y:ssä ja muissa kerhoissa.
 5. Yhdistys osallistuu vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan sekä pitää yllä hälytysryhmää jäsen- ja taloudellisen tilanteen sallimissa puitteissa.

3 §

Kerhon jäseneksi pääsee jokainen Kanta-Hämeen alueella asuva radioamatöörin pätevyyden omaava henkilö. Johtokunta voi hakemuksesta hyväksyä kerhon jäseneksi myös muita radioamatöörejä, radioharrastajia ja radiotekniikasta kiinnostuneita henkilöitä.

Ilmoitus jäseneksi pyrkimisestä on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle liitteenä vuosikokouksen määräämä liittymismaksu.

Kerhoon voi myös kuulua johtokunnan hyväksymiä kannattajajäseniä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Heidän vuosimaksunsa suuruuden vähimmäismäärän päättää vuosikokous. Kerhoon liittyessään sitoutuu jäsen noudattamaan voimassa olevia radiolakeja ja asetuksia sekä kerhon sääntöjä ja ohjeita.

4 §

Jäsen voi erota kerhosta ilmoitettuaan siitä kirjallisesti johtokunnalle, taikka suullisesti kerhon vuosikokouksen pöytäkirjaan.

5 §

Jäsen voidaan erottaa kerhosta, jos hän:
1. jättää jäsen- ym. maksunsa suorittamatta,
2. rikkoo kerhon sääntöjä, tehtyjä päätöksiä tai kunniaa ja hyviä tapoja vastaan.

Erottamisesta tekee päätöksen kerhon kokous ja vaaditaan siihen vähintään 2/3 osa läsnä olevien äänistä. Esityksen erottamisesta tekee kokoukselle johtokunta ja on siitä mainittava kokouskutsussa.

Kohdan 1 perusteella erotettu jäsen voidaan valita kerhoon uudelleen tavallisessa järjestyksessä, mutta hänen on sitä ennen suoritettava kaikki maksamatta olevat maksunsa.

Kohdan 2 perusteella erotettua jäsentä ei sen sijaan voida kerhoon uudelleen valita ellei hän voi osoittaa olleensa syytön.

6 §

Kerhon hallintoa ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksessa valittu johtokunta johon kuuluu puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Varsinaisten jäsenten toiminta-aika on kaksi (2) vuotta, ollen vuosittain erovuorossa kaksi (2).

Varajäsenet valitaan joka vuosi.

Johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä on saapuvilla.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai kun kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii.

7 §

Puheenjohtaja huolehtii kerhon toiminnasta, johtaa puhetta johtokunnan ja kerhon kokouksissa, edustaa kerhoa ja toimeenpanee johtokunnan tai kerhon kokouksen päätökset, ellei niitä ole annettu jonkun toisen tehtäväksi. Puheenjohtajan ollessa estetty hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja.

8 §

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9 §

Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on esitettävä tilintarkastajille viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta, joiden tulee ne palauttaa tarkastuskertomuksineen viimeistään kahta päivää ennen vuosikokousta.

10 §

Kerhon kokouksissa on äänivalta jokaisella läsnä olevalla tai valtakirjalla edustetulla toimivalla jäsenellä, ja jokaisella on yksi ääni.

Kukaan ei saa käyttää useampaa kuin kahta valtakirjaa.

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarkastetaan valtakirjat.

11 §

Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti, joko ilmoitustaululla kerhohuoneistossa, tai ilmoituksella yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä, tai kirjallisella kutsulla ja on se julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12 §

Vuosikokous on pidettävä ennen helmikuun 15 päivää ja käsitellään kokouksessa seuraavat asiat:

1. esitetään johtokunnan vuosikertomus edellisen vuoden toiminnasta,
2. tilit varainhoidosta samalta ajalta sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto,
3. päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toimita tai tilintarkastajain lausunto antaa aihetta,
4. vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja määrätään toimivien jäsenten vuosi- ja liittymismaksut sekä kannattajajäsenten vuosimaksun vähimmäismäärä.
5. valitaan puheenjohtaja, johtokuntaan kaksi (2) jäsentä erovuoroisten tilalle, ja kaksi (2) varajäsentä sekä kaksi(2) tilintarkastajaa sekä näille varamiehet.
6. muut johtokunnan tai kerhon jäsenten esittämät asiat.

13 §

Milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään ¼ osa kerhon jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii, kutsutaan ylimääräinen kokous kokoon. Kokous on kutsuttava koolle jälkimmäisessä tapauksessa kahden viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä ja menetellään kokouskutsussa 11§ mukaisesti.

14 §

Päätöksen teko kerhon kokouksissa tapahtuu äänestämällä ja niissä voittaa yksinkertainen ääntenenemmistö, mikäli ei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsen sitä vaatii.
Äänten mennessä tasan , ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi suljetussa äänestyksessä, jolloin asia ratkaistaan arvalla.

15 §

Kerho on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä rakentamaan ja omistamaan radioasemia, hankittuaan asianmukaisen luvan, ja kiinteistöjä.

16 §

Jos kerho purkautuu, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti, johonkin kerhon tarkoitusperiä lähellä olevaan tarkoitukseen.

Päätös kerhon purkautumisesta olkoon pätevä ainoastaan siinä tapauksessa että 2/3 osaa äänestäjistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa. Asianlaita on sama näiden sääntöjen muutosten tai lisäysten suhteen.

17 §

Näiden sääntöjen täydennyksenä noudatetaan johtokunnan toimesta laadittuja ja kerhon kokouksen hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä.

18 §

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.